شرکت‌های همکار

شرکت ها و برند هایی که داروخانه منتخب و شبانه روزی کوانتوم (سایت دارویابی) با آنها کار می کند در این قسمت از سایت قابل مشاهده هستند. شما می توانید با انتخاب نام هر شرکت محصولات مختص به آن شرکت را که در سایت دارویابی وجود دارند مشاهده کرده و انتخاب نمائید.